Văn bản pháp luật

CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOA SEN

Văn bản pháp luật

Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014

Download tài liệu: Tại đây

Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014

Download tài liệu: Tại đây

Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014

Download tài liệu: Tại đây

Luật đầu tư số 67/2014/QH13

Download tài liệu: Tại đây

Nghị định 32/2015 ngày 25/3/2015

Download tài liệu: Tại đây

Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015

Download tài liệu: Tại đây

Thông tư 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013

Download tài liệu: Tại đây

Nghị định 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Download tài liệu: Tại đây

Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai

Download tài liệu: Tại đây

Thông tư 33/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 29/9/2017 Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ_CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ

Download tài liệu: Tại đây

Zalo
Hotline